header24.jpg

Hogere Studies Politie, Justitie & Bedrijfsbeveiliging

Ondernemingen, motor van onze economische welvaart, zijn regelmatig het doelwit en/of toneel van diverse acties  die een politionele interventie vragen op bestuurlijk en/of gerechtelijk vlak:

  • individuele of georganiseerde vormen van criminaliteit
  • onlusten
  • activisme
  • extremisme
  • soms zelfs terrorisme
  • bedreigingen
  • spionage
  • afpersing
  • informaticacriminaliteit
  • financiële fraudes, …

Een doeltreffende aanpak van deze problemen vereist een gestructureerd overleg tussen de Bestuurlijke, Gerechtelijke en Politionele Overheden enerzijds, en de Ondernemingswereld anderzijds.
Bepaalde problemen zijn inderdaad noch door de onderneming alleen, noch door de overheid alleen, op te lossen.

Constructief overleg is echter pas mogelijk als alle gesprekspartners dezelfde taal spreken en een goed inzicht hebben in hun wederzijdse doelstellingen, mogelijkheden en beperkingen.

Politiediensten, magistraten en andere overheidsdiensten ervaren echter niet zelden dat zij weinig vertrouwd zijn met de ondernemingswereld en niet steeds over voldoende kennis beschikken op het vlak van problemen of misdrijven die zich afspelen in een ondernemingscontext, om hun opdracht naar behoren te kunnen vervullen.

Deze Hogere Studies wensen aan de beschreven behoefte te beantwoorden door een coherent geheel van lezingen, bedrijfsbezoeken en praktische toelichtingen aan te bieden, zodat leidinggevende politieambtenaren, magistraten en andere betrokken actoren een beter inzicht bekomen in de beveiligingsproblematiek van de bedrijfswereld en zodoende efficiënter kunnen opereren.

Sessie Informatie